آموزش و پیشگیری در اولویت مبارزه با مواد مخدر است

آموزش و پیشگیری در اولویت مبارزه با مواد مخدر است
مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: تجربه نشان داده است که اولویت‌دهی به آموزش و پیشگیری در موضوع مقابله با مواد مخدر نتایج مطلوب‌تری به دنبال داشته است.

آموزش و پیشگیری در اولویت مبارزه با مواد مخدر است

مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: تجربه نشان داده است که اولویت‌دهی به آموزش و پیشگیری در موضوع مقابله با مواد مخدر نتایج مطلوب‌تری به دنبال داشته است.
آموزش و پیشگیری در اولویت مبارزه با مواد مخدر است

عکس

View more posts from this author