آموزش پیشگیری از بیماری در کشور ترویج شود/ امکان ابتلای پنج میلیون نفر به دیابت

آموزش پیشگیری از بیماری در کشور ترویج شود/ امکان ابتلای پنج میلیون نفر به دیابت
معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت گفت: با آموزش روش‌های پیشگیری و کنترل بیماری می‌توانیم بیماری را در کشور کنترل کنیم.

آموزش پیشگیری از بیماری در کشور ترویج شود/ امکان ابتلای پنج میلیون نفر به دیابت

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت گفت: با آموزش روش‌های پیشگیری و کنترل بیماری می‌توانیم بیماری را در کشور کنترل کنیم.
آموزش پیشگیری از بیماری در کشور ترویج شود/ امکان ابتلای پنج میلیون نفر به دیابت

View more posts from this author