آموزش 650 هزار نفر در جهاد دانشگاهی سراسر کشور

آموزش 650 هزار نفر در جهاد دانشگاهی سراسر کشور
مدیرکل نیازسنجی و پروژه یابی جهاددانشگاهی گفت: 148 مرکز آموزشی زیر نظر جهاد دانشگاهی در سراسر کشور فعال است که در این مراکز 650 هزار نفر در حال آموزش هستند.

آموزش 650 هزار نفر در جهاد دانشگاهی سراسر کشور

مدیرکل نیازسنجی و پروژه یابی جهاددانشگاهی گفت: 148 مرکز آموزشی زیر نظر جهاد دانشگاهی در سراسر کشور فعال است که در این مراکز 650 هزار نفر در حال آموزش هستند.
آموزش 650 هزار نفر در جهاد دانشگاهی سراسر کشور

فروش بک لینک

اس ام اس جدید

View more posts from this author