آندرانیک تیموریان از تیم گسترش‌‌فولاد کنار گذاشته شد

آندرانیک تیموریان از تیم گسترش‌‌فولاد کنار گذاشته شد
2 بازیکن نامی تیم گسترش‌فولاد از این تیم کنار گذاشته شدند.

آندرانیک تیموریان از تیم گسترش‌‌فولاد کنار گذاشته شد

2 بازیکن نامی تیم گسترش‌فولاد از این تیم کنار گذاشته شدند.
آندرانیک تیموریان از تیم گسترش‌‌فولاد کنار گذاشته شد

View more posts from this author