آواره شدن 65 میلیون نفر در جهان در سال 2016 بر اثر جنگ

آواره شدن 65 میلیون نفر در جهان در سال 2016 بر اثر جنگ
رئیس مرکز اورژانس استان فارس گفت: در سال 2016 بیش از 65 میلیون نفر براثر جنگ و خونریزی از کشورشان آواره شده‌اند.

آواره شدن 65 میلیون نفر در جهان در سال 2016 بر اثر جنگ

رئیس مرکز اورژانس استان فارس گفت: در سال 2016 بیش از 65 میلیون نفر براثر جنگ و خونریزی از کشورشان آواره شده‌اند.
آواره شدن 65 میلیون نفر در جهان در سال 2016 بر اثر جنگ

View more posts from this author