آیت‌الله حائری شیرازی همیشه در حال خدمت به مردم بود

آیت‌الله حائری شیرازی همیشه در حال خدمت به مردم بود
فرزند مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی گفت: پدر ما همیشه در حال خدمت به مردم بود، امیدواریم که دیگر روحانیون هم این شاخصه را داشته باشند.

آیت‌الله حائری شیرازی همیشه در حال خدمت به مردم بود

فرزند مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی گفت: پدر ما همیشه در حال خدمت به مردم بود، امیدواریم که دیگر روحانیون هم این شاخصه را داشته باشند.
آیت‌الله حائری شیرازی همیشه در حال خدمت به مردم بود

View more posts from this author