ابتلای 50 درصد ایرانیان به چاقی و اضافه‌ وزن/ زیرساخت‌های نظام سلامت افزایش پیدا کند

ابتلای 50 درصد ایرانیان به چاقی و اضافه‌ وزن/ زیرساخت‌های نظام سلامت افزایش پیدا کند
معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیش از 50 درصد جمعیت کشور ایران یا چاق هستند و یا اضافه‌‌وزن دارند.

ابتلای 50 درصد ایرانیان به چاقی و اضافه‌ وزن/ زیرساخت‌های نظام سلامت افزایش پیدا کند

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیش از 50 درصد جمعیت کشور ایران یا چاق هستند و یا اضافه‌‌وزن دارند.
ابتلای 50 درصد ایرانیان به چاقی و اضافه‌ وزن/ زیرساخت‌های نظام سلامت افزایش پیدا کند

View more posts from this author