ابرقدرت دنیا هم نتوانسته در برابر اسلام و ایران حرفی بزند/ طرح ناامن کردن منطقه توسط آمریکا و غرب شکست خورد

ابرقدرت دنیا هم نتوانسته در برابر اسلام و ایران حرفی بزند/ طرح ناامن کردن منطقه توسط آمریکا و غرب شکست خورد
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور گفت: ابرقدرت دنیا نتوانست در برابر اسلام و ایران، حرفی بزند، مگر وزیر خارجه آمریکا ننوشت، برای روزی که داعش به ایران بیاید تمام تلاش خود را می‌کند؟

ابرقدرت دنیا هم نتوانسته در برابر اسلام و ایران حرفی بزند/ طرح ناامن کردن منطقه توسط آمریکا و غرب شکست خورد

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور گفت: ابرقدرت دنیا نتوانست در برابر اسلام و ایران، حرفی بزند، مگر وزیر خارجه آمریکا ننوشت، برای روزی که داعش به ایران بیاید تمام تلاش خود را می‌کند؟
ابرقدرت دنیا هم نتوانسته در برابر اسلام و ایران حرفی بزند/ طرح ناامن کردن منطقه توسط آمریکا و غرب شکست خورد

View more posts from this author