ابعاد شخصیت استاد مطهری در اولویت فعالیت‌های الگو‌دهی جامعه قرار گیرد

ابعاد شخصیت استاد مطهری در اولویت فعالیت‌های الگو‌دهی جامعه قرار گیرد
مؤلف مقاله برتر همایش ملی «تربیت مطهر» خواستار اولویت قرار گرفتن ابعاد شخصیت استاد مطهری برای فعالیت‌های الگو‌دهی جامعه شد.

ابعاد شخصیت استاد مطهری در اولویت فعالیت‌های الگو‌دهی جامعه قرار گیرد

مؤلف مقاله برتر همایش ملی «تربیت مطهر» خواستار اولویت قرار گرفتن ابعاد شخصیت استاد مطهری برای فعالیت‌های الگو‌دهی جامعه شد.
ابعاد شخصیت استاد مطهری در اولویت فعالیت‌های الگو‌دهی جامعه قرار گیرد

خرید بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author