اتاق مشترک ایران و روسیه پیگیر مسائل تجاری با روسیه/ تلاش برای رفع موانع در حوزه‌های گمرک، حمل‌و‌نقل و مسائل بانکی

اتاق مشترک ایران و روسیه پیگیر مسائل تجاری با روسیه/ تلاش برای رفع موانع در حوزه‌های گمرک، حمل‌و‌نقل و مسائل بانکی
در نشست رئیس دومای روسیه با نایب رئیس اتاق ایران بر ضرورت همکاری اتاق‌های استانی ایران و روسیه تأکید شد.

اتاق مشترک ایران و روسیه پیگیر مسائل تجاری با روسیه/ تلاش برای رفع موانع در حوزه‌های گمرک، حمل‌و‌نقل و مسائل بانکی

در نشست رئیس دومای روسیه با نایب رئیس اتاق ایران بر ضرورت همکاری اتاق‌های استانی ایران و روسیه تأکید شد.
اتاق مشترک ایران و روسیه پیگیر مسائل تجاری با روسیه/ تلاش برای رفع موانع در حوزه‌های گمرک، حمل‌و‌نقل و مسائل بانکی

View more posts from this author