اتحادیه اروپا بدون انگلیس به سمت استقلال نسبی از آمریکا حرکت می‌کند

اتحادیه اروپا بدون انگلیس به سمت استقلال نسبی از آمریکا حرکت می‌کند
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس به سمت استقلال نسبی بیشتری از امریکا حرکت کند و این بعد از قضیه برای ایران اسلامی که سیاست استکبار‌ستیزی را دنبال می‌کند تا حدی ثمربخش‌تر باشد.

اتحادیه اروپا بدون انگلیس به سمت استقلال نسبی از آمریکا حرکت می‌کند

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس به سمت استقلال نسبی بیشتری از امریکا حرکت کند و این بعد از قضیه برای ایران اسلامی که سیاست استکبار‌ستیزی را دنبال می‌کند تا حدی ثمربخش‌تر باشد.
اتحادیه اروپا بدون انگلیس به سمت استقلال نسبی از آمریکا حرکت می‌کند

اخبار کارگران

View more posts from this author