اتصال متروی تهران به مازندران نیازمند سرمایه‌گذاری است

اتصال متروی تهران به مازندران نیازمند سرمایه‌گذاری است
استاندار مازندران با بیان اینکه اتصال مترو تهران به مازندران یکی از طرح‌های راهبردی استانداری است که به صورت ویژه پیگیری می‌شود، گفت: برای اجرای این طرح نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.

اتصال متروی تهران به مازندران نیازمند سرمایه‌گذاری است

استاندار مازندران با بیان اینکه اتصال مترو تهران به مازندران یکی از طرح‌های راهبردی استانداری است که به صورت ویژه پیگیری می‌شود، گفت: برای اجرای این طرح نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.
اتصال متروی تهران به مازندران نیازمند سرمایه‌گذاری است

View more posts from this author