اتوبوس با بار تریاک به مقصد نرسید

اتوبوس با بار تریاک به مقصد نرسید
ماموران نیروی انتظامی بیرجند در بازرسی از خودروهای عبوری و ناوگان عمومی مسافربری در ایست و بازرسی این شهرستان یک دستگاه اتوبوس مسافربری که حامل بار تریاک بود را توقیف کردند.

اتوبوس با بار تریاک به مقصد نرسید

ماموران نیروی انتظامی بیرجند در بازرسی از خودروهای عبوری و ناوگان عمومی مسافربری در ایست و بازرسی این شهرستان یک دستگاه اتوبوس مسافربری که حامل بار تریاک بود را توقیف کردند.
اتوبوس با بار تریاک به مقصد نرسید

View more posts from this author