اجرایی شدن 73 درصد مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گنبدکاووس

اجرایی شدن 73 درصد مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گنبدکاووس
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار گنبدکاووس از اجرایی شدن 73 درصد مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گنبدکاووس خبر داد.

اجرایی شدن 73 درصد مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گنبدکاووس

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار گنبدکاووس از اجرایی شدن 73 درصد مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گنبدکاووس خبر داد.
اجرایی شدن 73 درصد مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گنبدکاووس

View more posts from this author