اجرای بازی جهانی چوگان ایرانی در نوروزگاه اصفهان

اجرای بازی جهانی چوگان ایرانی در نوروزگاه اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از برگزاری بازی جهانی چوگان ایرانی در نوروزگاه اصفهان همزمان با نوروز 97 خبر داد.

اجرای بازی جهانی چوگان ایرانی در نوروزگاه اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از برگزاری بازی جهانی چوگان ایرانی در نوروزگاه اصفهان همزمان با نوروز 97 خبر داد.
اجرای بازی جهانی چوگان ایرانی در نوروزگاه اصفهان

View more posts from this author