اجرای بیمه تکمیلی برای سالمندان زیرپوشش بهزیستی کرمانشاه

اجرای بیمه تکمیلی برای سالمندان زیرپوشش بهزیستی کرمانشاه
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از پوشش بیمه تکمیلی سالمندان زیرپوشش در مراکز نگهداری بهزیستی استان طی آینده‌ای نزدیک خبر داد.

اجرای بیمه تکمیلی برای سالمندان زیرپوشش بهزیستی کرمانشاه

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از پوشش بیمه تکمیلی سالمندان زیرپوشش در مراکز نگهداری بهزیستی استان طی آینده‌ای نزدیک خبر داد.
اجرای بیمه تکمیلی برای سالمندان زیرپوشش بهزیستی کرمانشاه

View more posts from this author