اجرای تفاهم‌نامه‌های هرمزگان و مسندم موجب تقویت روابط اقتصادی ایران و عمان می‌شود

اجرای تفاهم‌نامه‌های هرمزگان و مسندم موجب تقویت روابط اقتصادی ایران و عمان می‌شود
استاندار هرمزگان گفت: اجرای تفاهم‌نامه‌های امضاشده میان استان‌های هرمزگان و مسندم موجب تقویت روابط‌ اقتصادی ایران و عمان می‌شود.

اجرای تفاهم‌نامه‌های هرمزگان و مسندم موجب تقویت روابط اقتصادی ایران و عمان می‌شود

استاندار هرمزگان گفت: اجرای تفاهم‌نامه‌های امضاشده میان استان‌های هرمزگان و مسندم موجب تقویت روابط‌ اقتصادی ایران و عمان می‌شود.
اجرای تفاهم‌نامه‌های هرمزگان و مسندم موجب تقویت روابط اقتصادی ایران و عمان می‌شود

بک لینک قوی

عکس

View more posts from this author