اجرای طرح ملی بسیج همگام با کشاورز در 30 روستای استان تهران

اجرای طرح ملی بسیج همگام با کشاورز در 30 روستای استان تهران
رئیس سازمان بسیج کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران از اجرای مقتدرانه طرح ملی بسیج همگام با کشاورز در استان تهران خبر داد و گفت: 30 پایگاه روستایی در راستای طرح ملی بسیج همگان با کشاور در روستاهای شهرستان پیشوا ایجاد شده است.

اجرای طرح ملی بسیج همگام با کشاورز در 30 روستای استان تهران

رئیس سازمان بسیج کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران از اجرای مقتدرانه طرح ملی بسیج همگام با کشاورز در استان تهران خبر داد و گفت: 30 پایگاه روستایی در راستای طرح ملی بسیج همگان با کشاور در روستاهای شهرستان پیشوا ایجاد شده است.
اجرای طرح ملی بسیج همگام با کشاورز در 30 روستای استان تهران

موسیقی

View more posts from this author