اجرای نخستین طرح بازآفرینی بافت فرسوده در پاکدشت

اجرای نخستین طرح بازآفرینی بافت فرسوده در پاکدشت
استاندار تهران از اجرای نخستین طرح بازآفرینی بافت فرسوده در شهرستان پاکدشت خبر داد و گفت: مرکز مدیریت پسماند صنعتی در این راه‌اندازی می‌شود.

اجرای نخستین طرح بازآفرینی بافت فرسوده در پاکدشت

استاندار تهران از اجرای نخستین طرح بازآفرینی بافت فرسوده در شهرستان پاکدشت خبر داد و گفت: مرکز مدیریت پسماند صنعتی در این راه‌اندازی می‌شود.
اجرای نخستین طرح بازآفرینی بافت فرسوده در پاکدشت

View more posts from this author