اجرای پروژه آسفالت کمربندی ایرانشهر

اجرای پروژه آسفالت کمربندی ایرانشهر
شهردار ایرانشهر گفت: پروژه آسفالت کمربندی این شهرستان با هدف زیباسازی فضای شهر و روان‌سازی ترافیک در حال اجرا است.

اجرای پروژه آسفالت کمربندی ایرانشهر

شهردار ایرانشهر گفت: پروژه آسفالت کمربندی این شهرستان با هدف زیباسازی فضای شهر و روان‌سازی ترافیک در حال اجرا است.
اجرای پروژه آسفالت کمربندی ایرانشهر

View more posts from this author