اجساد 5 تبعه افغانستانی غرق شده در رودخانه «مند» پیدا شد

اجساد 5 تبعه افغانستانی غرق شده در رودخانه «مند» پیدا شد
فرماندار شهرستان دشتی گفت: اجساد 5 تبعه افغانستانی که روز گذشته در رودخانه «مند» این شهرستان غرق شده‌ بودند، پیدا شد.

اجساد 5 تبعه افغانستانی غرق شده در رودخانه «مند» پیدا شد

فرماندار شهرستان دشتی گفت: اجساد 5 تبعه افغانستانی که روز گذشته در رودخانه «مند» این شهرستان غرق شده‌ بودند، پیدا شد.
اجساد 5 تبعه افغانستانی غرق شده در رودخانه «مند» پیدا شد

View more posts from this author