احتمال سرریز سد اکباتان تا 10 روز آینده

احتمال سرریز سد اکباتان تا 10 روز آینده
بارش‌های بهار امسال به ویژه اردیبهشت ماه، در چندین سال گذشته بی‌نظیر بوده و بخش قابل توجهی از کمبود منابع آبی همدان را جبران کرد.

احتمال سرریز سد اکباتان تا 10 روز آینده

بارش‌های بهار امسال به ویژه اردیبهشت ماه، در چندین سال گذشته بی‌نظیر بوده و بخش قابل توجهی از کمبود منابع آبی همدان را جبران کرد.
احتمال سرریز سد اکباتان تا 10 روز آینده

View more posts from this author