احداث طولانی‌ترین پیاده‌رو آبی جهان در کاشان/ تبدیل کاروانسراهای کاشان به هتل‌های پست مدرن

احداث طولانی‌ترین پیاده‌رو آبی جهان در کاشان/ تبدیل کاروانسراهای کاشان به هتل‌های پست مدرن
رئیس سازمان شهروندان جهانی با اشاره به دبی 360 لیتر در ثانیه آب در باغ فین گفت: کاشان می‌تواند با رها کردن این میزان آب در خیابان منتهی به باغ فین کاشان صاحب طولانی‌ترین پیاده‌رو آبی جهان شود.

احداث طولانی‌ترین پیاده‌رو آبی جهان در کاشان/ تبدیل کاروانسراهای کاشان به هتل‌های پست مدرن

رئیس سازمان شهروندان جهانی با اشاره به دبی 360 لیتر در ثانیه آب در باغ فین گفت: کاشان می‌تواند با رها کردن این میزان آب در خیابان منتهی به باغ فین کاشان صاحب طولانی‌ترین پیاده‌رو آبی جهان شود.
احداث طولانی‌ترین پیاده‌رو آبی جهان در کاشان/ تبدیل کاروانسراهای کاشان به هتل‌های پست مدرن

فروش بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author