احداث نخستین مرکز مدیریت یکپارچه امداد و نجات حوادث و سوانح کشور

احداث نخستین مرکز مدیریت یکپارچه امداد و نجات حوادث و سوانح کشور
مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: نخستین مرکز مدیریت یکپارچه امداد و نجات حوادث و سوانح کشور در تبریز به عنوان پایلوت ایجاد می‌شود.

احداث نخستین مرکز مدیریت یکپارچه امداد و نجات حوادث و سوانح کشور

مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: نخستین مرکز مدیریت یکپارچه امداد و نجات حوادث و سوانح کشور در تبریز به عنوان پایلوت ایجاد می‌شود.
احداث نخستین مرکز مدیریت یکپارچه امداد و نجات حوادث و سوانح کشور

View more posts from this author