احداث 12 واحد مسکونی برای نیازمندان فاقد مسکن در شهرستان کنگان

احداث 12 واحد مسکونی برای نیازمندان فاقد مسکن در شهرستان کنگان
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان کنگان از احداث 12 واحد مسکونی برای نیازمندان فاقد مسکن در این شهرستان خبر داد.

احداث 12 واحد مسکونی برای نیازمندان فاقد مسکن در شهرستان کنگان

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان کنگان از احداث 12 واحد مسکونی برای نیازمندان فاقد مسکن در این شهرستان خبر داد.
احداث 12 واحد مسکونی برای نیازمندان فاقد مسکن در شهرستان کنگان

بک لینک قوی

خرم خبر

View more posts from this author