احداث 360 ورزشگاه کارگری در کشور

احداث 360 ورزشگاه کارگری در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای حفظ سلامتی و شور و نشاط به جامعه کارگری، 360 ورزشگاه کارگری در سطح کشور در حال ساخت است.

احداث 360 ورزشگاه کارگری در کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای حفظ سلامتی و شور و نشاط به جامعه کارگری، 360 ورزشگاه کارگری در سطح کشور در حال ساخت است.
احداث 360 ورزشگاه کارگری در کشور

View more posts from this author