احیای 36 طرح کشاورزی راکد در سال جاری

احیای 36 طرح کشاورزی راکد در سال جاری
معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی لرستان گفت: در صورت پرداخت تسهیلات 36 طرح راکد و نیمه‌تمام کشاورزی در سال جاری فعال می‌شوند و به چرخه تولید بازمی‌گردند.

احیای 36 طرح کشاورزی راکد در سال جاری

معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی لرستان گفت: در صورت پرداخت تسهیلات 36 طرح راکد و نیمه‌تمام کشاورزی در سال جاری فعال می‌شوند و به چرخه تولید بازمی‌گردند.
احیای 36 طرح کشاورزی راکد در سال جاری

فروش بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author