اختصاص بودجه 30 میلیارد تومانی به شهرداری چالوس / عدم اجازه برای تغییر کاربری ساختمان گردشگری چالوس

اختصاص بودجه 30 میلیارد تومانی به شهرداری چالوس / عدم اجازه برای تغییر کاربری ساختمان گردشگری چالوس
رئیس شورای اسلامی شهر چالوس از اختصاص بودجه 30 میلیارد تومانی برای شهرداری این شهر در سال‌جاری خبر داد.

اختصاص بودجه 30 میلیارد تومانی به شهرداری چالوس / عدم اجازه برای تغییر کاربری ساختمان گردشگری چالوس

رئیس شورای اسلامی شهر چالوس از اختصاص بودجه 30 میلیارد تومانی برای شهرداری این شهر در سال‌جاری خبر داد.
اختصاص بودجه 30 میلیارد تومانی به شهرداری چالوس / عدم اجازه برای تغییر کاربری ساختمان گردشگری چالوس

مرکز فیلم

View more posts from this author