اختصاص یارانه برای تولید داخلی از محل هدفمند شدن یارانه‌ها باید عملیاتی شود

اختصاص یارانه برای تولید داخلی از محل هدفمند شدن یارانه‌ها باید عملیاتی شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت باید تدابیر لازم در خصوص اختصاص یارانه برای تولید داخلی از محل هدفمند شدن یارانه‌ها را عملیاتی کند.

اختصاص یارانه برای تولید داخلی از محل هدفمند شدن یارانه‌ها باید عملیاتی شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت باید تدابیر لازم در خصوص اختصاص یارانه برای تولید داخلی از محل هدفمند شدن یارانه‌ها را عملیاتی کند.
اختصاص یارانه برای تولید داخلی از محل هدفمند شدن یارانه‌ها باید عملیاتی شود

View more posts from this author