اختصاص یک بیش از 13 میلیارد ریال برای مبارزه با آفت جوانه‌خوار

اختصاص یک بیش از 13 میلیارد ریال برای مبارزه با آفت جوانه‌خوار
مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها و مراتع از اختصاص 13 میلیارد 500 میلیون ریال برای مبارزه با آفت جوانه‌خوار بلوط در رویشگاه‌های زاگرس خبر داد.

اختصاص یک بیش از 13 میلیارد ریال برای مبارزه با آفت جوانه‌خوار

مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها و مراتع از اختصاص 13 میلیارد 500 میلیون ریال برای مبارزه با آفت جوانه‌خوار بلوط در رویشگاه‌های زاگرس خبر داد.
اختصاص یک بیش از 13 میلیارد ریال برای مبارزه با آفت جوانه‌خوار

View more posts from this author