اختصاص 12 میلیارد تومان از سوی بانک جهانی برای مبارزه با حاشیه‌نشینی تبریز

اختصاص 12 میلیارد تومان از سوی بانک جهانی برای مبارزه با حاشیه‌نشینی تبریز
فرماندار تبریز با بیان اینکه وسعت بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی تبریز را 4 هزار و 522 هکتار اعلام کرد و گفت: از سوی بانک جهانی برای مبارزه با معضل حاشیه‌نشینی تبریز، 12 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

اختصاص 12 میلیارد تومان از سوی بانک جهانی برای مبارزه با حاشیه‌نشینی تبریز

فرماندار تبریز با بیان اینکه وسعت بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی تبریز را 4 هزار و 522 هکتار اعلام کرد و گفت: از سوی بانک جهانی برای مبارزه با معضل حاشیه‌نشینی تبریز، 12 میلیارد تومان تخصیص یافته است.
اختصاص 12 میلیارد تومان از سوی بانک جهانی برای مبارزه با حاشیه‌نشینی تبریز

شهرداری

View more posts from this author