اختصاص 200 میلیون دلار به طرح‌های آبخیزداری کشور

اختصاص 200 میلیون دلار به طرح‌های آبخیزداری کشور
مشاور وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به پیشنهاد دولت و مجلس و اذن مقام معظم رهبری برای اجرای عملیات آبخیزداری در سال آینده خبر داد.

اختصاص 200 میلیون دلار به طرح‌های آبخیزداری کشور

مشاور وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به پیشنهاد دولت و مجلس و اذن مقام معظم رهبری برای اجرای عملیات آبخیزداری در سال آینده خبر داد.
اختصاص 200 میلیون دلار به طرح‌های آبخیزداری کشور

View more posts from this author