اختصاص 3500 میلیارد تومان به آزادراه‌های کشور/ بهره‌برداری از 150 کیلومتر آزادراه در کشور

اختصاص 3500 میلیارد تومان به آزادراه‌های کشور/ بهره‌برداری از 150 کیلومتر آزادراه در کشور
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای آزادراه‌های کشور تخصیص یافته است.

اختصاص 3500 میلیارد تومان به آزادراه‌های کشور/ بهره‌برداری از 150 کیلومتر آزادراه در کشور

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای آزادراه‌های کشور تخصیص یافته است.
اختصاص 3500 میلیارد تومان به آزادراه‌های کشور/ بهره‌برداری از 150 کیلومتر آزادراه در کشور

View more posts from this author