اخراج رسمی استاد نخبه دانشگاه شیراز/ تمدید یک ساله فرصت ارائه مستندات چه شد؟

اخراج رسمی استاد نخبه دانشگاه شیراز/ تمدید یک ساله فرصت ارائه مستندات چه شد؟
در حالی که سرپرست دانشگاه شیراز از فرصت یکساله به 3 استاد دانشگاه شیراز برای ارائه مستندات علمی خبر داده بود، یکی از این اساتید از دانشگاه اخراج شد!

اخراج رسمی استاد نخبه دانشگاه شیراز/ تمدید یک ساله فرصت ارائه مستندات چه شد؟

در حالی که سرپرست دانشگاه شیراز از فرصت یکساله به 3 استاد دانشگاه شیراز برای ارائه مستندات علمی خبر داده بود، یکی از این اساتید از دانشگاه اخراج شد!
اخراج رسمی استاد نخبه دانشگاه شیراز/ تمدید یک ساله فرصت ارائه مستندات چه شد؟

View more posts from this author