اخراج قلعه‌نویی در بازی قبل درست نبود/ کدام مربی بیشتر از دست و الفاظ استفاده می‌کرد؟

اخراج قلعه‌نویی در بازی قبل درست نبود/ کدام مربی بیشتر از دست و الفاظ استفاده می‌کرد؟
مربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: در آخرین بازی ما در لیگ شاهد بودید دو بار به تیم ضرر زدند و امیر قلعه‌نویی را اخراج کردند، اخراج سرمربی ذوب‌آهن درست نبود؛ نمی‌دانم چرا داور اینگونه برخورد کرد.

اخراج قلعه‌نویی در بازی قبل درست نبود/ کدام مربی بیشتر از دست و الفاظ استفاده می‌کرد؟

مربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: در آخرین بازی ما در لیگ شاهد بودید دو بار به تیم ضرر زدند و امیر قلعه‌نویی را اخراج کردند، اخراج سرمربی ذوب‌آهن درست نبود؛ نمی‌دانم چرا داور اینگونه برخورد کرد.
اخراج قلعه‌نویی در بازی قبل درست نبود/ کدام مربی بیشتر از دست و الفاظ استفاده می‌کرد؟

View more posts from this author