ارائه خدمات رایگان دامپزشکی و دامپروری توسط بسیج سازندگی البرز

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی و دامپروری توسط بسیج سازندگی البرز
معاون سازندگی و توانمندسازی بسیج دانشجویی البرز گفت: در قالب اردوهای جهادی، خدمات رایگان تخصصی دامپزشکی و دامپروری بسیج سازندگی البرز در پنج استان کشور ارائه می‌شود.

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی و دامپروری توسط بسیج سازندگی البرز

معاون سازندگی و توانمندسازی بسیج دانشجویی البرز گفت: در قالب اردوهای جهادی، خدمات رایگان تخصصی دامپزشکی و دامپروری بسیج سازندگی البرز در پنج استان کشور ارائه می‌شود.
ارائه خدمات رایگان دامپزشکی و دامپروری توسط بسیج سازندگی البرز

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author