ارباب خودم، چرا نمی‌خندی؟!

ارباب خودم، چرا نمی‌خندی؟!
نگاهی به سنت‌های تاریخی ایرانیان و همدانیان نشان می‌دهد «حاجی فیروز» به نوعی در امتداد «کوسه گلین» و «میر نوروزی» و «سیاه» در نمایش روحوضی است که هم پیام‌آور شادی بوده‌اند هم تعریض‌گو و ناقد شاهان و مستبدان زمان، با این وصف خوب است این پیام‌آوران شادی را حتی اگر طلب پول می‌کنند دوست بداریم و احترام کنیم که چونان پیکی از گذشته تاریخی و فرهنگی ما هستند.

ارباب خودم، چرا نمی‌خندی؟!

نگاهی به سنت‌های تاریخی ایرانیان و همدانیان نشان می‌دهد «حاجی فیروز» به نوعی در امتداد «کوسه گلین» و «میر نوروزی» و «سیاه» در نمایش روحوضی است که هم پیام‌آور شادی بوده‌اند هم تعریض‌گو و ناقد شاهان و مستبدان زمان، با این وصف خوب است این پیام‌آوران شادی را حتی اگر طلب پول می‌کنند دوست بداریم و احترام کنیم که چونان پیکی از گذشته تاریخی و فرهنگی ما هستند.
ارباب خودم، چرا نمی‌خندی؟!

View more posts from this author