ارتباط بیش از 90 درصد اعدام‌های کشور به حوزه مواد مخدر/ نمایندگان مجلس در پیگیری عزل مدیران ضعیف وظیفه نظارتی دارند

ارتباط بیش از 90 درصد اعدام‌های کشور به حوزه مواد مخدر/ نمایندگان مجلس در پیگیری عزل مدیران ضعیف وظیفه نظارتی دارند
رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: در گذشته چالش مواد مخدر یکی دیگر از مشکلات موجود بوده و بیش از 90 درصد از افرادی که در کشور اعدام شدند به دلیل مواد مخدر بود و این موضوع یک چالش برای کشور محسوب می‌شد که برای این موضوع برنامه‌ریزی و تصمیمات خوبی گرفته شد.

ارتباط بیش از 90 درصد اعدام‌های کشور به حوزه مواد مخدر/ نمایندگان مجلس در پیگیری عزل مدیران ضعیف وظیفه نظارتی دارند

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: در گذشته چالش مواد مخدر یکی دیگر از مشکلات موجود بوده و بیش از 90 درصد از افرادی که در کشور اعدام شدند به دلیل مواد مخدر بود و این موضوع یک چالش برای کشور محسوب می‌شد که برای این موضوع برنامه‌ریزی و تصمیمات خوبی گرفته شد.
ارتباط بیش از 90 درصد اعدام‌های کشور به حوزه مواد مخدر/ نمایندگان مجلس در پیگیری عزل مدیران ضعیف وظیفه نظارتی دارند

View more posts from this author