ارتباط دائمی ائمه مساجد و روحانیون با مشاوران خبره

ارتباط دائمی ائمه مساجد و روحانیون با مشاوران خبره
دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی مساجد بر لزوم ارتباط دائمی ائمه مساجد و روحانیون با مشاوران خبره تاکید کرد و گفت: اگر از اهل فن راهنمایی نگیریم ممکن است در مسائل پیش رو، دچار انحراف شویم.

ارتباط دائمی ائمه مساجد و روحانیون با مشاوران خبره

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی مساجد بر لزوم ارتباط دائمی ائمه مساجد و روحانیون با مشاوران خبره تاکید کرد و گفت: اگر از اهل فن راهنمایی نگیریم ممکن است در مسائل پیش رو، دچار انحراف شویم.
ارتباط دائمی ائمه مساجد و روحانیون با مشاوران خبره

فروش بک لینک

میهن دانلود

View more posts from this author