ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی کشور باید جدی گرفته شود/ دشمن به دنبال تضعیف اراده ملی ما است

ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی کشور باید جدی گرفته شود/ دشمن به دنبال تضعیف اراده ملی ما است
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: دشمنان در برنامه جدیدی به دنبال تضعیف اراده ملی ما در برابر تهاجمات فرهنگی هستند.

ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی کشور باید جدی گرفته شود/ دشمن به دنبال تضعیف اراده ملی ما است

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: دشمنان در برنامه جدیدی به دنبال تضعیف اراده ملی ما در برابر تهاجمات فرهنگی هستند.
ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی کشور باید جدی گرفته شود/ دشمن به دنبال تضعیف اراده ملی ما است

View more posts from this author