ارتقای کیفیت بعد از تقویت تولید داخلی محقق می‌شود

ارتقای کیفیت بعد از تقویت تولید داخلی محقق می‌شود
رئیس سازمان بسیج اساتید استان همدان گفت: نباید ابتدا بر کیفیت کالا تاکید کرده و از خرید کالای داخلی خودداری کنیم بلکه باید با مصرف امکان روی پای خود ایستادن و توانمندی تولید داخلی را فراهم آورده و سپس کیفیت را مطالبه کنیم.

ارتقای کیفیت بعد از تقویت تولید داخلی محقق می‌شود

رئیس سازمان بسیج اساتید استان همدان گفت: نباید ابتدا بر کیفیت کالا تاکید کرده و از خرید کالای داخلی خودداری کنیم بلکه باید با مصرف امکان روی پای خود ایستادن و توانمندی تولید داخلی را فراهم آورده و سپس کیفیت را مطالبه کنیم.
ارتقای کیفیت بعد از تقویت تولید داخلی محقق می‌شود

View more posts from this author