اردبیل جزء سه استان برتر در نظارت‌ها و کنترل‌های بهداشتی است

اردبیل جزء سه استان برتر در نظارت‌ها و کنترل‌های بهداشتی است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: استان اردبیل در حوزه کنترل و نظارت بهداشتی جزء سه استان برتر کشور محسوب می‌شود.

اردبیل جزء سه استان برتر در نظارت‌ها و کنترل‌های بهداشتی است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: استان اردبیل در حوزه کنترل و نظارت بهداشتی جزء سه استان برتر کشور محسوب می‌شود.
اردبیل جزء سه استان برتر در نظارت‌ها و کنترل‌های بهداشتی است

wolrd press news

View more posts from this author