اردبیل میزبان مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا در سال 2019 شد

اردبیل میزبان مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا در سال 2019 شد
سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: اردبیل میزبان مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا در سال 2019 شد.

اردبیل میزبان مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا در سال 2019 شد

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: اردبیل میزبان مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا در سال 2019 شد.
اردبیل میزبان مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا در سال 2019 شد
/*!normalize.css v1.1.2 2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

View more posts from this author