اردوی جهادی طلاب گروه تبلیغی فاطمیون در کرمانشاه برگزار شد

اردوی جهادی طلاب گروه تبلیغی فاطمیون در کرمانشاه برگزار شد
مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه از برگزاری اردوی جهادی نوروزی طلاب گروه تبلیغی فاطمیون قم در این استان خبر داد و گفت: 100 طلبه حوزه علمیه قم در این گروه حضور دارند.

اردوی جهادی طلاب گروه تبلیغی فاطمیون در کرمانشاه برگزار شد

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه از برگزاری اردوی جهادی نوروزی طلاب گروه تبلیغی فاطمیون قم در این استان خبر داد و گفت: 100 طلبه حوزه علمیه قم در این گروه حضور دارند.
اردوی جهادی طلاب گروه تبلیغی فاطمیون در کرمانشاه برگزار شد

world press news

افق

View more posts from this author