ارزش‌های به‌جا مانده از شهدا مسیر حفظ آرمان‌ها را مشخص کرده است

ارزش‌های به‌جا مانده از شهدا مسیر حفظ آرمان‌ها را مشخص کرده است
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزش‌های به‌جا مانده از شهدا هر یک به‌منزله کتابی در تاریخ انقلاب اسلامی، مسیر حفظ آرمان‌ها را برای ما مشخص کرده است.

ارزش‌های به‌جا مانده از شهدا مسیر حفظ آرمان‌ها را مشخص کرده است

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزش‌های به‌جا مانده از شهدا هر یک به‌منزله کتابی در تاریخ انقلاب اسلامی، مسیر حفظ آرمان‌ها را برای ما مشخص کرده است.
ارزش‌های به‌جا مانده از شهدا مسیر حفظ آرمان‌ها را مشخص کرده است

View more posts from this author