ارزش پول ملی با خرید کالای ایرانی بهبود می‌یابد/ تحریم‌های خارجی با توجه به شعار سال کم‌اثر می‌شود

ارزش پول ملی با خرید کالای ایرانی بهبود می‌یابد/ تحریم‌های خارجی با توجه به شعار سال کم‌اثر می‌شود
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: اگر مردم خرید کالای ساخت داخل را مورد توجه قرار دهند، به‌طور همزمان وضع تولید، اشتغال و اقتصاد کشور و ارزش پول ملی بهبود می‌یابد و تحریم‌های خارجی کم‌اثر می‌شود.

ارزش پول ملی با خرید کالای ایرانی بهبود می‌یابد/ تحریم‌های خارجی با توجه به شعار سال کم‌اثر می‌شود

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: اگر مردم خرید کالای ساخت داخل را مورد توجه قرار دهند، به‌طور همزمان وضع تولید، اشتغال و اقتصاد کشور و ارزش پول ملی بهبود می‌یابد و تحریم‌های خارجی کم‌اثر می‌شود.
ارزش پول ملی با خرید کالای ایرانی بهبود می‌یابد/ تحریم‌های خارجی با توجه به شعار سال کم‌اثر می‌شود

View more posts from this author