ارسال نزدیک به 10 هزار اثر به مسابقه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال «مهر محرم»

ارسال نزدیک به 10 هزار اثر به مسابقه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال «مهر محرم»
دبیر سوگواره ملی «مهر محرم» از ارسال نزدیک به 10 هزار اثر به مسابقه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال «مهر محرم» خبر داد.

ارسال نزدیک به 10 هزار اثر به مسابقه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال «مهر محرم»

دبیر سوگواره ملی «مهر محرم» از ارسال نزدیک به 10 هزار اثر به مسابقه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال «مهر محرم» خبر داد.
ارسال نزدیک به 10 هزار اثر به مسابقه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال «مهر محرم»

View more posts from this author