ارسال 300 اثر به جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار همدانی

ارسال 300 اثر به جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار همدانی
دبیر اجرایی جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار همدانی از ارسال 300 اثر به این جشنواره خبر داد و گفت: 69 درصد آثار از استان همدان است.

ارسال 300 اثر به جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار همدانی

دبیر اجرایی جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار همدانی از ارسال 300 اثر به این جشنواره خبر داد و گفت: 69 درصد آثار از استان همدان است.
ارسال 300 اثر به جشنواره ملی خاطره‌نویسی سردار همدانی

View more posts from this author