از تغییر فرماندار تا خسارات سیل در شبستر

از تغییر فرماندار تا خسارات سیل در شبستر
نماینده مردم شبستر در مجلس در خصوص اخبار مطرح شده در خصوص بازنشسته شدن و تغییر فرماندار شبستر گفت: وی فعلا در سمت فرمانداری هست و ما نیز با وی همکاری خواهیم کرد.

از تغییر فرماندار تا خسارات سیل در شبستر

نماینده مردم شبستر در مجلس در خصوص اخبار مطرح شده در خصوص بازنشسته شدن و تغییر فرماندار شبستر گفت: وی فعلا در سمت فرمانداری هست و ما نیز با وی همکاری خواهیم کرد.
از تغییر فرماندار تا خسارات سیل در شبستر

لردگان

View more posts from this author