از شروط ادامه برجام با اروپا تا خیال‌بافی‌های مضحک وزیر امور خارجه آمریکا

از شروط ادامه برجام با اروپا تا خیال‌بافی‌های مضحک وزیر امور خارجه آمریکا
نماز جمعه این هفته سراسر کشور در نقاط مختلف کشور با حضور دشمن‌شکن ملت ولایی ایران برگزار شد. خطبه‌های این هفته بیشتر حول موضوع انتخابات اخیر در لبنان و عراق، برجام و تاکید ائمه جمعه اجرایی شدن منویات رهبری در مذاکرات بود.

از شروط ادامه برجام با اروپا تا خیال‌بافی‌های مضحک وزیر امور خارجه آمریکا

نماز جمعه این هفته سراسر کشور در نقاط مختلف کشور با حضور دشمن‌شکن ملت ولایی ایران برگزار شد. خطبه‌های این هفته بیشتر حول موضوع انتخابات اخیر در لبنان و عراق، برجام و تاکید ائمه جمعه اجرایی شدن منویات رهبری در مذاکرات بود.
از شروط ادامه برجام با اروپا تا خیال‌بافی‌های مضحک وزیر امور خارجه آمریکا

View more posts from this author